کارشناس فنی و عمران

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان