کارشناس شهرسازی

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان