کارشناس امور مالی

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان