مسئول کارپردازی

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان