مسئول دبیرخانه

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان