مدیر سرمایه گذاری

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان