مدیر روابط عمومی

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان