شهردار کهک

مهندس رضا شکاری

مدیر سرمایه گذاری و مشاور شهردار

خانم قمی

مدیر امور مالی

خان رضایی

مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس کرمانشاهی

کارشناس امور مالی

سعید ابرقویی

مدیر دفتر فنی و عمرانی

حسین محمدی

مدیر امور مالی

خان رضایی

مدیر حراست و امور محرمانه

مهدی وطن پرست

رئیس اداره محیط زیست و خدمات شهری

مهندس سید جمال جوادی حسینی

رئیس اداره فنی و عمرانی شهرداری

مهندس حسین محمدی

کارشناس اداره شهرسازی

وحید عظیمی

مسوول دبیرخانه

جواد حاجی اسماعیلی

مدیر روابط عمومی

سید محمدرضا موسوی

مسوول کارپردازی

رضا لیاقی

کارشناس عمرانی

مهندس فاضل میرزابابایی