کارشناس عمرانی:

     مهندس فاضل میرزابابایی

    کارشناسی عمران

     شماره تماس: 02534223222 – داخلی 2

     آدرس ایمیل:

constructionexpert@kahak.ir

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان