مسئول کارپردازی:

جناب آقای رضا لیاقی

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان