مسوول دبیرخانه:

جناب آقای جواد حاجی اسماعیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 02534223222 – داخلی 5

      آدرس ایمیل:

  info@kahak.ir 

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان