مدیر روابط عمومی :

  مهندس سید محمدرضا موسوی

  کارشناسی حسابداری

  رئیس دفتر شهردار

     شماره تماس: 02534223222 – داخلی 8

      آدرس ایمیل:

mousavi@kahak.ir 

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان