رئیس اداره محیط زیست و خدمات شهری:

جناب آقای مهندس سید جمال جوادی حسینی