مدیر امور اداری:

  جناب آقای حسین تقوی

  لیسانس حقوق

  •     دبیر کمیسیون ماده 100 و 77 شهرداری کهک

    شماره تماس: 02534223222 – داخلی4

    آدرس ایمیل:

    taghavi@kahak.ir

 

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان