رئیس اداره شهرسازی:

  مهندس اسماعیل رسولی

  کارشناسی فناوری کشاورزی

  مدیر شهرسازی

معاون سابق خدمات شهری

  شماره تماس: 02534223222 – داخلی 1

      آدرس ایمیل:

rasoli@kahak.ir

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان