رئیس اداره شهرسازی:

جناب آقای مهندس اسماعیل رسولی