این مجموعه شامل زیرمجموعه های سکوی زباله، سایت تفکیک، سایت تولید کود کمپوست و کارخانه تولید پودر گرانول می باشد.