مدیر سرمایه گذاری و مشاور شهردار:

    دکتر فائزه قمی

    سرپرست سابق شهرداری کهک

    شماره تلفن داخلی 12

    آدرس ایمیل: Qomi@kahak.ir