مدیر سرمایه گذاری و مشاور شهردار:

    دکتر فائزه قمی

  مشاور شهردار 

مدیر واحد سرمایه گذاری

  مدرس دانشگاه

  سرپرست سابق شهرداری کهک

  مدیر امور مالی  سابق شهرداری کهک

  عضو کمیته بحران شهرداری کهک

  عضو کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

  پژوهشگر پروژه های تخصصی مدیریت

  ارزیاب پروژه های کارآفرینی فنی و حرفه ای

  مدرس بین المللی EDI2  کارآفرینی پیشرفته

  مدرس بین المللی KAB  از سازمانInstructor Training CenterTechnical & Vocational Training Organizatio و سازمانEntrepreneurship Development Institute

  دارای مدرک GRE  با نمره 325 (Verbal Reasoning158 – Quantitative Reasoning167- Analytical Writing4

  دارای مدرک زبان TOEFL IBT   با نمره 104

 شماره تماس: 
02534223222-داخلی7

    آدرس ایمیل:

Qomi@kahak.ir

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان