معرفی طرح:

عنوان: احداث مرکز درمانی شهرستان کهک با همکاری بخش خصوصی

شرح:

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و همچنین تقسیمات کشوری انجام شده در استان قم، یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز شهرستان کهک، احداث درمانگاه شبانه روزی و مجهز می باشد.

مدیریت شهری شهرستان کهک، در نظر دارد با همکاری بخش خصوصی نسبت به احداث مرکز درمانی مورد نیاز بر روی زمینی به مساحت 1000 مترمربع در شهرک کوثر اقدام نماید.

مزایای اجرای طرح:

  1. ارایه خدمات درمانی به شهروندان و گردشگران
  2. تامین پارکینگ عمومی
  3. افزایش نشاط اجتماعی و رضایت عمومی
  4. کاهش سفرهای درمانی شهروندان و روستاییان شهرستان کهک به قم
  5. تامین سرانه عمومی درمانی شهرستان کهک