مدیر حراست و امور محرمانه:

مهدی وطن پرست

  کارشناسی مدیریت دولتی

    مسئول  سابق دبیرخانه

  مسئول سابق دفتر شهردار

  مسئول سابق کارپردازی

مسئول سابق اصناف

مسئول سابق روابط عمومی

  مسئول سابق امین اموال و انباردار

  شماره تماس: 02534223222 – داخلی 9

      آدرس ایمیل:

protection@kahak.ir

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان