مدیر حراست و امور محرمانه:

جناب آقای مهدی وطن پرست

  کارشناسی مدیریت دولتی

  شماره تماس: 02534223222 – داخلی 9

      آدرس ایمیل:

protection@kahak.ir